Onze algemene voorwaarden

Algemene reisvoorwaarden van CHE voetbalreizen en stedentrips.

 

Algemeen

CHE voetbalreizen en stedentrips  is gevestigd aan de JPC Leinweberstraat 4-02, 3905 EJ te Veenendaal. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80650392.

De werkzaamheden die CHE voetbalreizen en stedentrips (verder te noemen “CHE”) uitvoert, bestaan uit het voor groepen of individuen organiseren van arrangementen bestaande uit een programma in verband met een (voetbal)evenement en/of een (voetbal)reis.

De arrangementen die CHE aanbiedt bestaan uit het aanbieden van een geheel verzorgd programma, waarvan een voetbalwedstrijd van FC Barcelona onderdeel uit kan maken.

De algemene reisvoorwaarden van CHE zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te creëren tussen de contractsluitende partij (verder te noemen “wederpartij”) en CHE betreffende de van toepassing zijnde betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen alsmede de wederpartij inzicht te verschaffen in de werkwijze van CHE.

Naast de algemene reisvoorwaarden van CHE zijn tevens de algemene voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij(en), het betreffende hotel, de betreffende busmaatschappij, de betreffende betaald voetbalorganisatie(s)

Artikel 1.  Toepasselijkheid algemene reisvoorwaarden

 1. De algemene reisvoorwaarden van CHE zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen CHE en andere wederpartij/partijen.
 2. De algemene reisvoorwaarden van CHE zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.
 3. De algemene reisvoorwaarden van CHE zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene reisvoorwaarden van de wederpartij van CHE. Slechts indien schriftelijk tussen beide partijen anders overeengekomen wordt, kan op dit artikel uitzondering worden gemaakt.
 4. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene reisvoorwaarden van CHE als vernoemd in artikel 1.3, binden CHE slechts, voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen, blijven de algemene reisvoorwaarden van CHE voor het overige van kracht.
 5. CHE vermeldt bij de aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten overeenkomst uitdrukkelijk dat haar algemene reisvoorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene reisvoorwaarden van CHE vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij schriftelijk en gemotiveerd de toepasselijkheid van de algemene reisvoorwaarden van de hand wijst.
 6. Indien de wederpartij binnen 2 weken na het sluiten van de overeenkomst, dan wel voordat CHE over is gegaan tot het doen van handelingen ter uitvoering van de overeenkomst, geen bezwaar heeft gemaakt tegen de toepasselijkheid van de algemene reisvoorwaarden van CHE als omschreven in artikel 1.5, wordt zij geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene reisvoorwaarden van CHE.

Artikel 2.  Het tot stand komen en de inhoud van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van CHE zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door CHE wordt aangegeven dat het, door haar gedane aanbod, bindend is indien de wederpartij het aanbod aanvaardt.
 2. De wederpartij verstrekt aan CHE opdracht middels het insturen van het boekingsformulier, inclusief een duidelijke kopie van een geldig paspoort, voor het betreffende arrangement. De overeenkomst tussen CHE en de wederpartij is niet eerder tot stand gekomen dan, nadat CHE de opdracht heeft aanvaard.
 3. De opdracht die door de wederpartij aan CHE wordt verstrekt, geldt niet eerder als aanvaard door NBD, dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door CHE, hetzij door het verzenden van een factuur aan de wederpartij door CHE, hetzij nadat CHE een of meer handelingen heeft verricht ter uitvoering van de opdracht zijdens de wederpartij. In dit laatste geval wordt CHE geacht stilzwijgend de opdracht te hebben aanvaard.

Artikel 3.  Betalingsverplichtingen

 1. CHE is eerst gehouden zijn verplichtingen na te komen, nadat integrale betaling van de overeengekomen prijs door de wederpartij, heeft plaatsgevonden.
 2. Van het bepaalde in het vorige kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
 3. Op de overeenkomsten die worden gesloten tussen CHE en een andere wederpartij, zijn de navolgende betalingsverplichtingen van toepassing:
  1. Losse ticketboekingen of hotelovernachtingen:
   1. In geval de overeenkomst wordt afgesloten op basis van betaling per bankoverboeking, dient de betaling binnen 24 uur na de acceptatie van het aangeboden product te worden voldaan.
   2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
   3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
   4. De wederpartij is gehouden 100 % van het verschuldigde bedrag, als omschreven op de factuur die, dan wel het boekingsformulier dat CHE aan de wederpartij heeft doen laten toekomen, binnen 7 dagen na factuurdatum, dan wel binnen 7 dagen na het insturen van het boekingsformulier door de wederpartij te voldoen.
   5. Betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer 0267.1505.39 (IBAN: NL20 ASNB 0267 1505 39
    BIC: ASNBNL21) ten name van CHE voetbalreizen en stedentrips te Veenendaal.
   6. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag door de wederpartij is CHE gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, terwijl de wederpartij verplicht blijft tot integrale betaling van het factuurbedrag.
   7. Indien CHE, ten gevolge van betalingsverzuim van de wederpartij, genoodzaakt is over te gaan tot incassomaatregelen, zal de wederpartij alle renten en kosten, waaronder incasso- en deurwaarderskosten, alsmede kosten van juridische bijstand en alle overige gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die aan de zijde van CHE ontstaan teneinde de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij, de ontbinding van de overeenkomst, of een vordering tot schadevergoeding, te bewerkstelligen, aan CHE verschuldigd zijn.
   8. Indien CHE zonder inspanningen van derden nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij tracht af te dwingen, zal de wederpartij een redelijke vergoeding voor de door CHE en haar medewerkers, aan de inning te besteden tijd aan CHE verschuldigd zijn. Vanaf het moment dat de vordering op de wederpartij door CHE in handen is gesteld van een advocaat of deurwaarder zal de wederpartij, ongeacht of zij daarvan op de hoogte is, buitengerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd zijn. Deze kosten belopen in elk geval 15% van het verschuldigde bedrag. NBD is niet gehouden enig bewijs te leveren van de omvang van de, ter incasso, verrichte werkzaamheden, alsmede de daaraan verbonden buitengerechtelijke (incasso) kosten.
  2. Pakket arrangementen (Hotel + Tickets of Vlucht + Hotel + Tickets):Garantieregeling STO Garant

   Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt CHE voetbalreizen en stedentrips gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van CHE voetbalreizen en stedentrips wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan CHE voetbalreizen en stedentrips, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van CHE voetbalreizen en stedentrips niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit.

   In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 4.  Leveringsverplichtingen

 1. Indien de wederpartij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zal CHE verplicht zijn aan haar leveringsverplichtingen te voldoen.
 2. Levering van een arrangement vangt aan op het moment dat CHE het eerste onderdeel van het arrangement levert.
 3. De door CHE te leveren arrangementen zijn, indien van toepassing, inclusief entreekaarten c.q. plaatsbewijzen van het evenement waarop (een gedeelte van) de overeenkomst betrekking heeft. CHE is gerechtigd de entreekaarten of plaatsbewijzen te leveren tot op het moment dat het evenement aanvangt. Voor de overige onderdelen van het arrangement waarop de overeenkomst tussen partijen betrekking heeft, heeft CHE het recht deze onderdelen te leveren op het moment dat zij dat opportuun acht. Bij de bepaling van welk moment opportuun is dient de redelijkheid en billijkheid in acht te worden genomen.
 4. Indien CHE aan de wederpartij een programma toezendt zal het bepaalde in dit programma niet in de plaats treden van de algemene reisvoorwaarden. Het programma geeft een algemene indruk van de planning die CHE voor het betreffende arrangement heeft gemaakt. CHE is echter gerechtigd af te wijken van het programma indien omstandigheden haar daartoe noodzaken.
 5. CHE heeft een inspanningsverplichting tot nakoming van de in de aanbieding en de overeenkomst vermelde kwaliteit van het door CHE georganiseerde arrangement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, een en ander met inachtneming van het bepaalde in 4 van dit artikel.

Artikel 5.  Onvoorziene omstandigheden en risicoverdeling

 1. Indien de levering van het arrangement door CHE, door onvoorziene omstandigheden, bemoeilijkt wordt, dan wel onmogelijk gemaakt wordt, heeft CHE het recht een ander arrangement op een ander tijdstip aan te bieden. Is CHE niet in staat een ander arrangement op een ander tijdstip aan te bieden dan kan de overeenkomst door CHE worden ontbonden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst. CHE is alsdan niet gehouden enigerlei schade, die de wederpartij hierdoor lijdt, te vergoeden.
 2. CHE dient schriftelijk en gemotiveerd te onderbouwen waarom zij tot de conclusie is gekomen om een ander arrangement op een ander tijdstip aan te bieden dan wel waarom de uitvoering van de overeenkomst dusdanig bemoeilijkt wordt c.q. onmogelijk gemaakt wordt dat een ontbinding opportuun is.
 3. Gezien de kennis en expertise van CHE is zij, met in achtneming van het bepaalde in het voorgaande lid, bij uitstek de meest aangewezen partij om te bepalen of het aanbieden van een ander arrangement op een ander tijdstip dan wel ontbinding van de overeenkomst op zijn plaats is. De wederpartij zal zich onverwijld neerleggen bij het oordeel van CHE, tenzij de motivering van de ontbinding als gevolg van de onder lid 1 genoemde onvoorziene omstandigheden duidelijk gebrekkig is, of de door CHE gestelde omstandigheden niet blijken te bestaan.
 4. Voorbeelden van onvoorziene omstandigheden die het aanbieden van een ander arrangement op een ander tijdstip rechtvaardigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst dusdanig kunnen bemoeilijken dat deze in redelijkheid niet meer uitgevoerd kan worden dan wel onmogelijk gemaakt wordt zijn:
  – overheidsmaatregelen in geval van oorlog hier te lande of elders, dreiging van oorlog, oproer, sabotage, boycots, werkstakingen, bezettingen, blokkades, uitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen, storingen van welke aard dan ook, waaronder begrepen files;
  – verplaatsing van (een substantieel deel van) het evenement, uitval van personeelsbezetting, bijvoorbeeld door ziekteverzuim van medewerkers van CHE dan wel hulppersonen dan wel contractpartners van CHE, welk van een dusdanige aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor ernstig wordt belemmerd;
  – bijzondere weersomstandigheden, onvoldoende deelname, alsmede tekortkomingen van hulppersonen of contractpartners van CHE, in de nakoming van hun overeenkomst met CHE, waardoor arrangementen dan wel onderdelen van de arrangementen onverwacht niet kunnen worden geleverd.
  Deze opsomming is niet limitatief, doch is bedoeld om een indruk te geven van de soort gebeurtenissen die reden kunnen zijn om het bestaan van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 5.1, aan te nemen.
 5. CHE is verplicht tot volledige restitutie van de door de wederpartij betaalde bedragen, indien zij in staat is kosteloos alle onderdelen van het door haar samengestelde arrangement, te annuleren.
 6. Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden tijdens het arrangement, bepaalde onderdelen van een arrangement niet geleverd kunnen worden door CHE, is de wederpartij desalniettemin verplicht, het (aldus niet volledige) arrangement af te nemen.
 7. Indien onderdelen van een arrangement niet geleverd kunnen worden, zal slechts restitutie van de niet geleverde onderdelen door CHE plaatsvinden, indien, en voor hetzelfde gedeelte dat, CHE restitutie zou ontvangen van haar leverancier.
 8. Indien voor tickets en/of entreekaarten voor een evenement, door de organisatoren van het betreffende evenement, niet zijnde CHE zelf, (bijvoorbeeld in het geval van afgelasting of verplaatsing van een evenement, al dan niet door de organisatoren) restitutie tegen de oorspronkelijke, op het ticket vermelde, prijs, plaatsvindt, neemt de wederpartij, genoegen met deze restitutie van het oorspronkelijk op het ticket vermelde verkoopbedrag. Aangezien de dienst die CHE levert, juist bij uitstek bestaat uit het organiseren van arrangementen, waarbij toegangskaarten dan wel tickets in verband met het evenement, in vele gevallen moeilijk zijn te verkrijgen en daaraan diverse kosten (mede in verband met tussenhandel) zijn verbonden, zal CHE door de wederpartij niet worden aangesproken voor het verschil tussen de door CHE aan haar berekende verkoopprijs voor een arrangement of een onderdeel daarvan, en de oorspronkelijke “intrinsieke” verkoopprijs van onderdelen van een arrangement (bijvoorbeeld de op een ticket of entreekaart vermelde oorspronkelijke verkoopprijs).

Artikel 6.  Prijsopbouw en verhogingen van de verkoopprijs

 1. De op de aanbiedingen, facturen en boekingsformulieren van CHE, genoemde prijs, bestaat uit de aankoopprijs van al hetgeen CHE, in het kader van het evenement, heeft aangeboden en eventuele andere overheidsheffingen, vermeerderd met overige kosten die CHE ter uitvoering van het arrangement dient te maken.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, zoals de kosten van het verkrijgen van tickets, entreebewijzen (volgens de A-B-C prijscategorie-indeling van m.n. FC Barcelona), salarissen en sociale lasten, vervoerskosten, belastingen enzovoort, geldend op het moment van de aanbieding door CHE. Verhogingen van de kostenfacturen, die door CHE niet konden worden voorzien op het moment van tot stand komen van de overeenkomst tussen haar en de wederpartij, kunnen aanleiding geven de overeengekomen prijs van de arrangementen c.q. het door de wederpartij te betalen bedrag te verhogen. In voorkomend geval dient CHE schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij mede te delen dat, om die redenen, een verhoging van de oorspronkelijk aangeboden prijs noodzakelijk is. Indien de wederpartij niet in kan stemmen met de verhoging van de prijs van het arrangement c.q. het door haar te betalen bedrag in verband met de overeenkomst, zal zij c.q. CHE, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Het bepaalde in artikel 5 is mutatis mutandis op een dergelijke situatie van toepassing.

Artikel 7.  Afnameverplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij is verplicht tot afname van het arrangement, waarop de overeenkomst tussen haar en CHE, betrekking heeft.
 2. De wederpartij is verplicht tot integrale betaling van de factuur die CHE haar toezendt dan wel van het verschuldigde bedrag als vermeldt op door de wederpartij ingezonden en door CHE geaccepteerde boekingsformulier, ook indien de wederpartij niet of niet volledig deelneemt aan het arrangement of de arrangementen waarop de overeenkomst betrekking heeft, waaronder begrepen het evenement, of onderdelen daarvan of indien zij geen gebruik maakt van faciliteiten, of onderdelen daarvan, die in het kader van het arrangement door CHE, worden aangeboden. Indien de wederpartij besluit het gehele arrangement of onderdelen daarvan, als boven omschreven, niet af te nemen, heeft zij geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling door CHE.
 3. Slechts indien er tussen CHE en haar wederpartij schriftelijk wordt overeengekomen dat gehele of gedeeltelijke terugbetaling in verband met niet afnemen van het gehele of gedeeltelijke arrangement, plaats zal vinden, kan afgeweken worden van hetgeen in het vorige werd bepaald.
 4. CHE garandeert jegens haar wederpartij, niet meer dan hetgeen zij met de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dan wel hetgeen waartoe zij wettelijk jegens de wederpartij verplicht is. Een restitutie dan wel enige schadevergoeding kan nimmer de verkoopprijs van het oorspronkelijke arrangement overstijgen.
 5. Indien de wederpartij, met inachtneming van het gestelde in de algemene reisvoorwaarden en eventueel het gestelde in de tussen partijen gesloten overeenkomst, stelt dat de kwaliteit van het arrangement, een tekortkoming vertoont, rust op de wederpartij de plicht te bewijzen dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Indien de wederpartij niet in dit bewijs slaagt, is CHE niet gehouden tot enige restitutie van gelden dan wel schadeplichtigheid jegens de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij wel slaagt in het bewijs betreffende een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door CHE, en CHE geen beroep kan doen op onvoorziene omstandigheden als genoemd in artikel 5, lid 1 en verder, is CHE gehouden tot een restitutie, die in verhouding dient te zijn tot de mate van de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 7. CHE is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige door de wederpartij geleden schade, tenzij er zijdens CHE sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.
 8. CHE is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van handelingen of nalaten van een op verzoek van CHE ingeschakelde medewerker, hulppersoon of contractspartner van CHE of diens medewerkers, hulppersonen of contractpartners, die geleden zou kunnen worden door de wederpartij. Slechts indien er sprake is van ernstige nalatigheid aan de zijde van CHE kan van deze bepaling worden afgeweken.
 9. Een door CHE ingeschakelde medewerker of hulppersoon, waaronder de reisbegeleiding, kan door de wederpartij nimmer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
 10. De wederpartij vrijwaart CHE voor enige schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van de wederpartij, dan wel van personen die namens of in de plaats van wederpartij gebruik maken van arrangementen die worden verstrekt door CHE. Slechts indien veroorzaakte schade het gevolg is van een uitdrukkelijke richtlijn of instructie van CHE dan wel door CHE ingeschakelde medewerkers, hulppersonen of contractpartners van CHE, kan van het bepaalde in dit artikel worden afgeweken.

Artikel 8.  Verjaringstermijn voor het instellen van vorderingen

Iedere vordering tot restitutie van betaalde bedragen dan wel tot vergoeding van schade als genoemd in het vorige lid, uit die hoofde dan ook, moet door de wederpartij in rechte worden ingesteld binnen twee kalendermaanden, te rekenen vanaf de datum waarop de uitvoering van het arrangement heeft plaatsgevonden dan wel had moeten plaatsvinden, bij gebreke waarvan de aanspraak op restitutie dan wel schadevergoeding vervalt en de wederpartij niet meer ontvankelijk is in enige vordering op CHE.

Artikel 9.  Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij CHE partij is, is Nederlands recht van toepassing. De wederpartij verklaart zich door aanname van de toepasselijkheid van de algemene reisvoorwaarden akkoord met deze rechtskeuze.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst waarbij CHE partij is, zullen worden voorgelegd aan en beslecht worden door, de Arrondissementsrechtbank te Midden-Nederland, dan wel enige andere Arrondissementsrechtbank naar keuze van CHE, met uitzondering van geschillen die wettelijk moeten worden voorgelegd aan de kantonrechter. Indien een geschil onder de competentie van de kantonrechter valt, zal de kantonrechter te Midden-Nederland de bevoegde kantonrechter zijn, tenzij CHE bepaalt dat een andere kantonrechter bevoegd zal zijn. De wederpartij verklaart zich door aanname van de toepasselijkheid van de algemene reisvoorwaarden akkoord met deze forumkeuze.

Veenendaal, 1 september 2021

© Copyright CHE voetbalreizen en stedentrips 2021 en verder.